ASSESSMENT OF HISTORICAL EVOLUTION OF ENVIRONMENT IN NORTH CYPRUS WITH REGARD TO DEMOCRATISATION

Main Article Content

Nazım Kaşot
Hüseyin Tufan

Abstract

This study aims to make research on laws in terms of democratisation of environment, amendments in the law, parliamentarian activities for the democratisation of environment, contributions as well as attitudes of civil society organisations and contributions of a random-selected court decision on the democratisation process since 1983 until now. This study also aims to assess whether the changes realized in North Cyprus between 1983-2014 make any contribution on the democratisation of environment. Document analysis method was used as data collection method. As a result of study, the laws were found to change in the democratic sense, and the increase in the number of environmental civil society organisations working has made a contribution on the democratisation of environment concept.

Key words: Cyprus, environment, environment culture, democracy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kaşot, N., & Tufan, H. (2016). ASSESSMENT OF HISTORICAL EVOLUTION OF ENVIRONMENT IN NORTH CYPRUS WITH REGARD TO DEMOCRATISATION. World Journal of Environmental Research, 6(1), 3649. https://doi.org/10.18844/wjer.v6i1.632
Section
Articles
Author Biography

Nazım Kaşot, Expert Nazım Kaşot, Near East University Environmental Education and Teaching PhD student, Near East University Department of Environmental Education and Teaching Department Near East University İrfan Günsel Research Centre

[1] Expert Hüseyin Tufan, Near East University Education Administration, Supervision and Planning PhD student, Near East University Department of Education Administration, Supervision and Planning

[1]Near East University İrfan Günsel Research Centre

References

Akçadağ, E. (2000). Avrupa Birliği sürecinde kamu diplomasisi faaliyetlerinde sivil toplum kuruluşlarının rolü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü Araştırması. Retreived from: http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/siviltoplumkuruluslari.pdf
Atasoy, E. (2015). İnsan-doğa etkileşimi ve çevre için eğitim. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
Beckman, B. (1999). Demokratikleşmeyi açıklamak: Sivil toplum kavramı üzerine notlar, Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Editörler: Elizabet Özdalga, Suna Persson, Çeviren: Ahmet Fethi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Çaha, Ö. A. (2007). Transandantal devletten sivil topluma, İstanbul: Plato Film Yayınları.
Çam, E. (1995). Siyaset bilimine giriş, Ankara: Der Yayınları.
Duman, F. (2003). Sivil toplum, siyaset. İstanbul: Lotus Yayınevi.
Erdoğan, M. (1998). Liberal toplum liberal siyaset. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Görmez, K. (1991). Türkiye’de çevre politikaları. Ankara: Gazibüro.
Gözübüyük, Ş. (1997). Anayasa hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
Heywood, A. (2007). Siyasi ideolojiler, Ankara: Adres Yayınları.
Holden, B. (2007). Liberal demokrasiyi anlamak. İstanbul: Liberte Yayınları.
http://www.cm.gov.nc.tr/KomiteDiger.aspx Retreived from: 27.11.15
K.K.T.C 1997 Çevre Yasası
K.K.T.C 2012 Çevre Yasası
Kanol, B., & Mavros, E. (2007). Kıbrıs türk sivil toplum örgütleri rehberi. Nicosia: Management Center of the Mediterranean.
Kapani, M. (2000). Politika bilimine giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Kaplan, A. (1999). Küresel çevre sorunları ve politikaları. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.
Kaşot, N., Kuyucu, A., & Çiçek, B. A. (2014). Kuzey Kıbrıs’taki sulak alanların çevresel sorunları. Ekoloji 2014 Sempozyumu. Gazi Mağusa Artemis Hotel.
Keleş, R., & Hamamcı, C. (2005). Çevre politikası. Ankara: İmge Kitabevi.
Lakoff, S. A. (1996). Democracy: History, theory, practice. Westview Press.
Özbudun, E. (2004). Türk anayasa hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
Özer, İ. (1996). Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1).
Powell, J.R., & Bingham, G. (1990). Çağdaş demokrasiler-katılma, istikrar ve şiddet, Çev: Mehmet Turhan. Ankara: S Yayınları.
Şahin, B. (2008). Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar. Ankara: Orion yayınları.
Taner, A. (2012). Kamu yönetiminde yeniden yapılanma arayışları ve hesap verme sorumluluğuna etkileri, Sayıştay Dergisi, 85: 27-50.
Tosun, G.E. (2008). Stk‟ların nasıl görünmek istediklerine karar vermeleri, onların toplumsal kimliği açısından yaşamsal öneme sahiptir. Der: Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
Touraine, A. (2002). Demokrasi Nedir?. Çev: Olcay Kunal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Türk Demokrasi Vakfı. (1992) Demokrasi Nedir?. Ankara: TDV Yayınları.
Yıldırım A, & Şimşek H, (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldızlı, Ö.N.Ç. (2012). Sivil toplumun düşünsel temelleri ve Avrupa birliği sürecinde Türkiye’de sivil toplumun görünümü: Sivas’ta sivil toplum kuruluşu olarak dernekler özelinde bir çalışma. (yayınlanmamış doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, Sivas.