Environmental Problem Perception of 6th Grade Students

Main Article Content

Murat GENÇ
Tülin Genç
Mustafa Ergenç
Neslihan ERKUZ

Abstract

This study aims to examine and compare the 6th grade students’ perception of environmental issues through different techniques.  For this purpose, we have tried to establish the students' perception of environmental issues by studying the pictures they drew and the written texts they wrote.   In this study, where we have conducted with 62 students in two different secondary schools in Duzce central during the 1st semester of the 2014-2015 academic year, we have employed a phenomenological pattern.  The obtained data has been analyzed using content analysis method.  As a result of the study, the themes of air pollution, water pollution, soil pollution, visual pollution, endangerment of species, noise pollution, natural disasters, biological pollution and radioactive pollution in the students’ perception of environmental issues have been identified.  When the themes of environmental problems, obtained through two different techniques, have been compared, it has been established that the number of themes expressed in the written texts were higher than the ones in the pictures.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GENÇ, M., Genç, T., Ergenç, M., & ERKUZ, N. (2016). Environmental Problem Perception of 6th Grade Students. World Journal of Environmental Research, 6(1), 25-35. https://doi.org/10.18844/wjer.v6i1.139
Section
Articles

References

Artut, K. (2007). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim. Çocuk-Doğa Etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Belet, D., & Türkkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği örneği).VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 270-278
Demirbaş, M. ve Pektaş, H.M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunu ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2), 195-211.
Erduran Avcı, D. & Öz, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki çevre kazanımlarının incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy (Education Sciences), 7(2), 668-682.
Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R. (2008). Beyin Yarı Kürelerinin Baskın Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Stratejileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 1-17.
Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması [Investigation Of Preservice Preschool Teachers’ Behaviors Related To Envıronmental Awareness], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 91-100.
Gökmen, S. (2011). Genel ekoloji. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Haftacı, F., ve Soylu, K. (2007). Çevre kirlenmesi ve çevre koruma bağlamında çevre muhasebesinin önemi. MUFAD Dergisi, 33, 102-120.
Keinath, S.D. (2004). Environmental education and perceptions in eastern Nepal: Analysis of student drawings. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Forestry Michigan Technological University.
Negev, M.,Garb, Y., Biller, R., Sagy, G. &Tal, A. (2010). Environmental problems, causes, and solutions: An open question. The Journal of Environmental Education, 41(2), 101–115.
Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), 117- 127.
Sadık, F., Çakan, H. ve Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo- ekonomik farklılıklara göre analizi. İlköğretim Online Dergisi, 10(3), 1066-1080.
Sausa, D.A. (2001). How the brain learns: A classroom teacher’s guide. Thousand Oaks, California: Corwin Pres, Inc.
Saylan, C. & Blumstein, D.T. (2011). The Failure of Environmental Education (And How We Can Fix It), University of California Press; California.
Seçgin, F., Yalvaç, G. & Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey, 391-398.
Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.
Tozlu, A., & Kubilay, G. (1997). İlkokul çağındaki çocukların çevre sağlığı bilgileri ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Tuna, M. (2011). Çevresel Sorunların Küreselleşmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2).
Unterbruner, U. (1991). Umwelterziehung und die Ängste jugendlicher vor Umweltzerstörung. In Eulefeld, G., Bolscho, D und Seybold, H. (Hrsg.) Umweltbewusstsein und Umwelterziehung. Kiel.
Yalçınkaya, E. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerine göre çevre sorunları: Nitel bir çalışma. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 416-419.
Yardımcı, E. ve Bağcı Kılıç, G. (2010). Children’s views of environment and environmental problems, Elementary Education Online, 9(3), 1122-1136.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitapevi.
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.